naar top
Menu
Logo Print
27/06/2018 - SARIE ROOMS

DE BOUW DOET HET BETER DAN DE BELGISCHE ECONOMIE ALS GEHEEL

ConstructiebouwCONFEDERATIE BOUW ANALYSEERT IN HAAR JAARVERSLAG HET HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE BOUWKLIMAAT

De bouw ondersteunt niet enkel de economische groei, maar is nu ook weer een banenschepper. De werkgelegenheid had het tussen 2011 en 2015 zeer moeilijk, maar begint stilaan weer meer kracht te krijgen. Er wordt zelfs voorspeld dat deze tot 2019 zal toenemen. Toch is de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten niet goed op elkaar afgestemd. Dat bleek op 21 juni 2018 bij de voorstelling van het jaarverslag van de Confederatie Bouw. Gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw, Robert de Mûelenaere, stelt dat duaal leren en de digitalisering van de sector zeker en vast een steentje kunnen bijdragen om jongeren warm te maken voor een job in de bouw.

WERKGELEGENHEID

Ondanks de komst van gedetacheerde Europese arbeidskrachten naar onze werven en aanwervingsmoeilijkheden, blijft de werkgelegenheid in de bouwsector gestaag toenemen. “Tussen 2011 en 2015 gingen er heel wat jobs verloren aan buitenlandse werkkrachten", legt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw, uit. “Vanaf 2016 stagneerde dat aantal en sinds vorig jaar zijn er zelfs weer 1.900 jobs bijgekomen in de sector."

Constructie

Ook de vermindering van de loonkosten die tegen 2020 doorgevoerd worden, zullen de werkgelegenheid in de bouwsector ten goede komen

Verwachte groei

De toename van het aantal vacatures en de gemelde aanwervingsmoeilijkheden wijzen op een herstel van de werkgelegenheid vanaf 2016.

“Deze verbetering heeft vooral te maken met maatregelen die de regering heeft genomen", vertelt de Mûelenaere verder. “Zo heeft ze getracht om de concurrentieverstoringen te beperken tussen ondernemingen die werken met personeel dat onder de Belgische sociale zekerheid valt en personeel in het detacheringsstelsel."

Ook de vermindering van de loonkosten die tegen 2020 doorgevoerd worden, zullen de werkgelegenheid in de bouwsector ten goede komen. In de jaren 2018-2019 verwacht het Federaal Planbureau dat de groei van jobs stabiel zal blijven en zelfs meer banen en investeringen zal genereren. Tegen 2023 verwacht het bureau zelfs dat er in totaal 24.000 banen zullen gecreëerd worden dankzij de loonkostvermindering. Het bbp zal 1,6% toenemen en de werkloosheidsgraad zal dalen van 7,1% in 2017 tot 6,3% in 2019. Dit alles is dus zeker gunstig voor de ontwikkeling van de bouwactiviteit.

“Door al dit goede nieuws is er de voorbije drie jaren een hernieuwd vertrouwen gekomen bij de aannemers", zegt de Mûelenaere.

Renovatie en nieuwbouw

Naar verwachting zal het aantal te bouwen wooneenheden in Vlaanderen in 2018 hoger liggen dan in 2017. Door een nieuw EPB-effect zal het aantal woningen waarvoor in de eerste maanden van 2018 een vergunning verleend werd, vergroten. Ook het aantal nieuwbouwwoningen zal met 7% stijgen, terwijl er in 2019 hoogstwaarschijnlijk een daling verwacht wordt. Dat komt voort uit de naweeën van het EPB-effect-2018. Ook het renovatietempo zal veel trager groeien, met zo'n 1% in 2018. Dat komt omdat het belastingvoordeel verbonden aan isolatie van daken van het Vlaamse gewest zal wegvallen. Maar: in 2019 zou de renovatie van woningen opnieuw een trendmatige groei vertonen van 2 à 3%. Dat heeft vooral te maken met de verhoogde energieprestatienormen.

Statistiek ongevallen in BelgiëVEILIGHEID IN DE BOUW

De Confederatie Bouw wil ook het belang van veiligheid in de bouw extra benadrukken. In 2016 gebeurden 15.000 arbeidsongevallen in de bouw, wat zo'n 11% is van het totaal aantal ongevallen in België. Op Europees vlak behoren we nog steeds tot de bodem van het gemiddelde en bengelen we nog ver achterop de preventiecultuur van de Europese top.

“Het aantal arbeidsongevallen is nog steeds hoog, ondanks de grote daling die zich de afgelopen jaren al voordeed", vertelt voorzitter van de Confederatie Bouw, Paul Depreter. “De helft van het aantal arbeidsongevallen leidt zelfs tot tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid."

In 0,2% van de gevallen leidt het zelfs tot een dodelijk slachtoffer. De confederatie wil daarom alle bouwbedrijven aanmoedigen een veiligheidsbeleid te ontwikkelen dat in hun dagelijks bedrijfsvoering wordt geïntegreerd. In het beroepsactieprogramma dat zij heeft opgesteld, wil de Confederatie het aantal arbeidsongevallen gehalveerd zien tegen 2020.

Om dat te behalen is niet enkel de inzet van leidinggevenden en het management van werven nodig, maar ook politici moeten zich aangesproken voelen. De overheid zou moeten investeren in een preventiecultuur, onder meer in hun eigen bestekken, onderwijs en opleidingen.

Oorzaken

In het jaarverslag 2017-2018 werd grondig geanalyseerd wat de exacte redenen en kenmerken zijn van de arbeidsongevallen. Uit statistieken blijkt dat de helft van de ongevallen in de bouw veroorzaakt wordt door een val van het slachtoffer of door een verlies van controle over een machine of gereedschap. 15% heeft te maken met een verkeerde of belastende beweging. Dit alles kan ten gevolge zijn van veiligheidsvoorschriften die niet worden nageleefd, een gebrekkige werfcoördinatie of een zwakke screening van de risico's.